Zarządzenie Nr 26/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szamotułach w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na wokandy Sądu Rejonowego w Szamotułach w okresie od 01 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 26/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Szamotułach

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na wokandy Sądu Rejonowego
w Szamotułach w  okresie od 01 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 22, art. 54 § 2 ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, mając na uwadze ustawę z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020/374), celem przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, zarządzam:

§ 1

Odwołanie wszystkich rozpraw oraz posiedzeń jawnych wyznaczonych na dni przypadające
w okresie od 01.04.2020 do 30.04.2020 r. we wszystkich Wydziałach Sądu Rejonowego
w Szamotułach, za wyjątkiem posiedzeń w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz innych spraw pilnych wymagających niezwłocznego rozpoznania.

 § 2

Niezwłoczne podjęcie czynności zmierzających do powiadomienia uczestników postępowań
i ich pełnomocników oraz wszystkich osób i instytucji, które miały wziąć udział
w posiedzeniach, o ich odwołaniu, każdym z dostępnych środków komunikowania się (e-mail, telefon, fax, inne).

 § 3

Zobowiązuję Przewodniczących Wydziałów do ścisłego nadzorowania wykonania niniejszego zarządzenia, w tym oceny, które ze spraw opisanych w § 1 wymagają pilnego rozpoznania.

Treść zarządzenia /PDF - 551KB/

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 26/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szamotułach w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na wokandy Sądu Rejonowego w Szamotułach w okresie od 01 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.