Rok 2018

Artykuły

 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-47/18

  • Przedmiot zamówienia:

   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń wewnątrz obiektów Sądu Rejonowego w Szamotułach - zlokalizowanych w Szamotułach i Międzychodzie oraz usługi utrzymania czystości i estetyki na terenie zewnętrznym siedziby, a także wokół siedziby Sądu Rejonowego w Szamotułach ul. Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły

  • Wartość:
   poniżej 125 000 euro
  • Tryb:
   przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert:

   Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Szamotułach ul. Aleja 1 Maja 5a, pokój numer 406 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.12.2018 r. godzina 12:00.

  • Dokumentacja:

   A-212-47-18 FORMULARZ OFERTOWY- zał. nr 1 /DOCX - 32KB/

   A -212-47-18 załączniki 2-6 do SIWZ /DOCX - 44KB/

   A-212-47-18  załącznik nr 7 wzór UMOWY /PDF- 352KB/

   A-212-47-18  SIWZ OD 2019 /PDF- 428KB/

   A-212-47-18 Załącznik_nr 8_Oświadczenie_Wykonawcy_RODO /DOCX - 20KB/

   A-212-47-18 Informacja z otwarcia ofert /PDF- 588KB/

   A-212-47-18 Zawiadomienie o wyborze oferty /PDF - 936 KB/

  • Status:
   zakończone
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-62/18

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe na dostawę tuszy, tonerów do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów dla Sądu Rejonowego w Szamotułach – Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   11.12.2018r. godz. 14:00 decyduje data wpływu oferty do Sądu

  • Dokumentacja:

   Zapytanie ofertowe dostawa tuszy i tonerów /docx - 25KB/

   Zał_1 Oferta /doc - 74KB/

   Zał_2 Oświadczenie_Wykonawcy /doc - 35KB/

   Zał_3 Specyfikacja techniczna i ilościowa /xls - 45KB/

   Zał_4 Wzór umowy /doc - 74KB/

   Zał_5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /docx - 21KB/

   Zał_6 Klauzula Informacyjna RODO /doc - 39KB/

   Protokół zdawczo odbiorczy zał nr 4 do umowy /doc - 39KB/

   Wyjaśnienie Zamawiającego dotyczące zapytania ofertowego o numerze A-212-62/18.

   Zamawiający dopuszcza dostawę towaru firmą kurierską. W takim przypadku W załącznik nr 4. „Wzór Umowy” - § 5 pkt.1. otrzymuje brzmienie.

   „Zamawiający dopuszcza dostarczenia towaru firmą kurierską. Wraz z dostawą Wykonawca dostarcza do jednostki sądownictwa protokół odbioru ilościowego (załącznik nr 7 do umowy).

   Zgłoszenia dot. zastrzeżeń ilościowych lub informacje o zatwierdzeniu protokołów odbioru ilościowego np. skan protokołu Zamawiający przekazuje Wykonawcy na adres mailowy Wykonawcy: ………………………………………….. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokołach odbioru ilościowego przez Zamawiającego może wyznaczyć Wykonawcy stosowny termin 2 dni roboczych, w celu usunięcia stwierdzonych protokołami nieprawidłowości w dostarczonym przedmiocie dostawy. Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieprawidłowości w wyznaczonym przez Zamawiającego w terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu”.

   Załącznik nr 7 do umowy /DOCX - 16 KB/

   A-212-62-18 Zawiadomienie o wyborze oferty /PDF - 344KB/

  • Status:
   zakończone
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-56/18

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.:

   zakup i dostawa wraz z montażem 100 szt. krzeseł biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Szamotułach.

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   12.12.2018r. godz. 13:00 decyduje data wpływu oferty do Sądu

  • Dokumentacja:

   Zapytanie ofertowe /docx - 22KB/

   Zał.1 Oferta /docx - 20KB/

   Zał.2 Oświadczenie Wykonawcy /docx - 28KB/

   Zał.3 Specyfikcja przedmiotu zamówienia /docx - 18KB/

   Zał.4 Wzór umowy /docx - 28KB/

   Zał.5 Klauzula Informacyjna RODO /docx - 39KB/

   A-212-56-18 Zawiadomienie o wyborzez oferty /PDF - 344 KB/

  • Status:
   zakończone
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-52/18

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań pn.:

   Remont  części pomieszczeń piwnicy Sądu polegający na  funkcjonalnym  połączeniu przestrzeni pomieszczenia przylegającego do  serwerowni  Sądu z  pomieszczeniem obecnej serwerowni Sądu.

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   13.11.2018r. godz. 14:00 decyduje data wpływu oferty do Sądu

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /DOC - 96KB/
   2. Załącznik nr 1 oferta /DOC - 37KB/
   3. Załącznik nr 2 oświadczenie /DOC - 35KB/
   4. Załącznik nr 3 umowa wzór /DOC - 113KB/
   5. Załącznik nr 4 dokumentacja serwerownia /ZIP - 3043KB/
   6. Załącznik nr 5 Klauzula Informacyjna RODO SR w Szamotułach /DOC - 37KB/
   7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania /PDF - 311/
  • Status:
   unieważniono
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-44/18

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań pn.:
   1. Remont części pomieszczeń piwnicy Sądu polegający na funkcjonalnym połączeniu przestrzeni pomieszczenia przylegającego do serwerowni Sądu z pomieszczeniem obecnej serwerowni Sądu.
   2. Uzupełnienie spoin i ubytków okładziny w elewacji budynku ( cokole ) oraz w ogrodzeniu siedziby Sądu a także remont uszkodzonych elementów małej
   architektury.
   3. Remont parkingu przy obiekcie Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Szamotułach.

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   29.10.2018r. godz. 14:00 decyduje data wpływu oferty do Sądu

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /PDF - 4754KB/
   2. Załącznik nr 1 oferta /DOC - 37KB/
   3. Załącznik nr 2 oświadczenie /DOC - 34KB/
   4. Załącznik nr 3 umowa wzór /DOC - 114KB/
   5. Załącznik nr 4a dokumentacja serwerownia /ZIP - 3035 KB/
   6. Załącznik nr 4b dokumentacja elewacja,ogrodzenie /ZIP - 395KB/
   7. Załącznik nr 4c dokumentacja parking /ZIP - 304KB/
   8. Załącznik nr 5 Klauzula Informacyjna RODO SR w Szamotułach /DOC - 37KB/
   9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania /PDF - 371KB/
  • Status:
   unieważniono
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-44/18

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań pn.:
   1. Remont części pomieszczeń piwnicy Sądu polegający na funkcjonalnym połączeniu przestrzeni pomieszczenia przylegającego do serwerowni Sądu z pomieszczeniem obecnej serwerowni Sądu.
   2. Uzupełnienie spoin i ubytków okładziny w elewacji budynku ( cokole ) oraz w ogrodzeniu siedziby Sądu a także remont uszkodzonych elementów małej
   architektury.
   3. Remont parkingu przy obiekcie Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Szamotułach.

  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   12.10.2018r. godz. 14:00 decyduje data wpływu oferty do Sądu

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /DOC - 97KB/
   2. Zapytanie ofertowe /PDF - 162KB/
   3. Załącznik nr 1 oferta /DOC - 37KB/
   4. Załącznik nr 2 oświadczenie /DOC - 34KB/
   5. Załącznik nr 3 umowa wzór /DOC - 114KB/
   6. Załącznik nr 4a dokumentacja serwerownia /ZIP - 3035 KB/
   7. Załącznik nr 4b dokumentacja elewacja,ogrodzenie /ZIP - 395KB/
   8. Załącznik nr 4c dokumentacja parking /ZIP - 304KB/
   9. Załącznik nr 5 Klauzula Informacyjna RODO SR w Szamotułach /DOC - 37KB/

    

   Zamawiający informuje, że unieważnia się postępowanie z uwagi na brak wpłynięcia ofert na w/w zapytanie, jednocześnie Zamawiający powiadamia, iż w dniu 18.10.2018 roku ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.

  • Status:
   unieważniono
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-26/18

  • Przedmiot zamówienia:

   Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań pn.:

   1. Remont części pomieszczeń piwnicy Sądu polegający na funkcjonalnym połączeniu przestrzeni pomieszczenia przylegającego do serwerowni Sądu z pomieszczeniem obecnej serwerowni Sądu.
   2. Uzupełnienie spoin i ubytków okładziny w elewacji budynku ( cokole ) oraz w ogrodzeniu siedziby Sądu a także remont uszkodzonych elementów małej architektury.
   3. Remont parkingu przy obiekcie Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Szamotułach.
  • Wartość:
   ponizej 30 000 euro
  • Tryb:
   zapytanie ofertowe
  • Termin składania ofert:

   31.08.2018r., godz. 14.00 decyduje data wpływu oferty do Sądu

  • Dokumentacja:
   1. Zapytanie ofertowe /DOC - 97KB/
   2. Załącznik nr 1 oferta /DOC - 37KB/
   3. Załącznik nr 2 oświadczenie /DOC - 35KB/
   4. Załącznik nr 3 umowa wzór /DOC - 114KB/
   5. Załącznik nr 4a dokumentacja serwerownia /ZIP - 2521 KB/
   6. Załącznik nr 4b dokumentacja elewacja,ogrodzenie /ZIP - 396KB/
   7. Załącznik nr 4c dokumentacja parking /ZIP - 305KB/
   8. Załącznik nr 5 Klauzula Informacyjna RODO SR w Szamotułach /DOC - 37KB/
   9. Zawiadomienie o unieważnieniu post. /PDF-28KB/
  • Status:
   zakończone
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-18/18

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w zakresie wykonywania czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz naprawy instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o sygnaturze A-212-48/18

  • Przedmiot zamówienia:

   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

   Przedmiot zamówienia: Usługa ochrony osób i mienia wraz z obsługą szatni

  • Wartość:
   powyżej 30 000 euro
  • Tryb:
   przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert:

   Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 17.12.2018r. do godz. 10:00, na adres Zamawiającego Sąd Rejonowy w Szamotułach, ul. Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pok. 406 (decyduje godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

  • Dokumentacja:

   SIWZ /PDF - 384KB/

   Załącznik nr 1_formularz ofertowy /DOCX - 29KB/

   Załączniki 2-6 /DOCX - 44KB/

   Załącznik nr 7_wzór umowy /PDF - 459KB/

   A-212-48-18 Informacja z otwarcia ofert /PDF-572KB/

   A-212-48-18 Zawiadomienie o wyborze oferty /PDF - 992 KB/

   A-212-48-18 Zawiadomienie o wyborze oferty /PDF - 536 KB/

  • Status:
   zakończone