Wzory pism

 

Dokumenty V Wydział Ksiąg Wieczystych


 1. TABELA WYSOKOŚCI OPŁAT /DOCX/
 2. Wniosek o wpis w ksiedze wieczystej kw wpis /RTF/ /PDF/
 3. Wniosek o zalozenie ksiegi wieczystej kw  zal /RTF/ /PDF/
 4. Wnioskodawca uczestnik postepowania kw wu /RTF/ /PDF/
 5. Zadanie wpisu w ksiedze wieczystej kw zad /RTF/ /PDF/
 6. Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN) /RTF/ /PDF/
 7. Pełnomocnik  przedstawiciel ustawowy (KW-PP) /RTF/ /PDF/


 

 

 

Dokumenty III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

 

 1. WNIOSEK O KSEROKOPIĘ/ODPIS PROTOKOŁU ROZPRAWY/POSIEDZENIA /DOC/ /PDF/
 2. WNIOSEK O KSEROKOPIĘ POSTANOWIENIA / WYROKU /DOC/ /PDF/
 3. WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI PRAWOMOCNEMU WYROKOWI/POSTANOWIENIU /DOC/ /PDF/
 4. WNIOSEK O ODPIS POSTANOWIENIA / WYROKU ZE STWIERDZENIEM PRAWOMOCNOŚCI /DOC/ /PDF/
 5. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej /DOC/ /PDF/
 6. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu  /DOC/ /PDF/
 7. WNIOSEK O SPORZĄDZENIE UZASADNIENIA ORZECZENIA ORAZ JEGO DORĘCZENIE /DOC/ /PDF/
 8. WNIOSEK O WYDANIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW Z AKT SPRAWY /DOC/ /PDF/
 9. Wniosek o wydanie paszportu dla maloletniego /DOC/ /PDF/
 10. WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PRAWNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM MAŁOLETNIEGO DZIECKA /DOC/ /PDF/
 11. PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE DLA OSOBY NAJBLIŻSZEJ /DOC/ /PDF/
 12. Wniosek o przysposobienie /DOCX/ /PDF/
 13. POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW /DOC
 14. Pozew o rozwiązanie przysposobienia /DOC/ /PDF/
 15. POZEW O UCHYLENIE OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO /DOC/ /PDF/
 16. Pozew o ustalenie macierzyństwa /DOC/ /PDF/
 17. SPRAWOZDANIE OPIEKUNA /DOC/ /PDF/
 18. SPRAWOZDANIE OPIEKUNA OPM /DOC/ /PDF/
 19. Wniosek o zmianę opiekuna prawnego /DOCX/ /PDF/
 20. Wniosek o udostępnienie akt do wglądu /DOC/ /PDF/
 21. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych /DOC/ /PDF/
 22. WNIOSEK O  ZWOLNIENIE OD ZŁOŻENIA DOWODU ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO /DOC/ /PDF/
 23. POZEW O ALIMENTY /DOC/ /PDF/
 24. POZEW O OBNIŻENIE ALIMENTÓW /DOC/ /PDF/
 25. POZEW O USTALENIE OJCOSTWA I ALIMENTY /DOC/ /PDF/
 26. POZEW O USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z WNIOSKIEM O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH /DOC/ /PDF/
 27. POZEW O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA  /DOC/ /PDF/
 28. WNIOSEK O UREGULOWANIE KONTAKTÓW Z MAŁOLETNIM /DOC/ /PDF/
 29. OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA i ustanowienie pełnomocnika z urzędu  /PDF/
 30. Wniosek małoletniej/ego o zezwolenie na zawarcie małżeństwa /DOCX/ /PDF/
 31. WNIOSEK O UMIESZCZENIE OSOBY CHOREJ PSYCHICZNIE W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM /DOCX/ /PDF/Dokumenty I Wydział Cywilny

 1. Pozew/DOC/
 2. Wniosek o rozłożenie na raty grzywny kosztów sądowych/DOC/
 3. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych/DOC/
 4. Wniosek zniesienie współwłasności nieruchomości/DOC/
 5. Sprawozdanie opiekuna prawnego /PDF/
 6. Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego /PDF/
 7. Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych /PDF/
 8. wniosek o dzial spadku /DOC/
 9. wniosek o otwarcie i ogloszenie testamentu /DOC/
 10. wniosek o stwierdzenie  spadku pozostawil testament /DOC/
 11. wniosek o odebranie oswiadczenia o przyjeciu odrzuceniu spadku /DOC/
 12. wniosek o ustanowienie sluzebnosci drogi koniecznej /DOC/
 13. wniosek o zasiedzenie /DOC/
 14. wniosek dla świadka /DOCX/
 15. wniosek o fotokopię /DOC/
 16. wniosek o kserokopię kart /DOC/
 17. wniosek o peł. z urzędu /DOC/
 18. wniosek o post./DOC/
 19. wniosek o uzasd. /DOC/
 20. wniosek o zapis i dźwięk /DOC/
 21. wzor wniosku o przywrocenie terminu i odrzucenie spadku /DOCX/

 

 

Dokumenty I ZKSS

 1. Druk - społeczni numery telefonów /DOC/
 2. Harmonogram Kkow /DOC/
 3. Informacja o wykonywaniu kary Kkow /DOC/
 4. Informator dla pokrzywdzonego przestepstwem-przemocy w rodzinie /DOC/
 5. Karta czynności dozoru /DOC/
 6. Pouczenie Doz-warunkowe zawieszenie /DOC/
 7. Pouczenie Doz-warunkowe zwolnienie /DOC/
 8. Sprawozdanie z objęcia dozoru /DOC/
 9. Zał.18 Oswiadczenie dotyczące wyjazdu za granicę /DOC/

Rejestr zmian dla: Wzory pism