OGŁOSZENIE O NABORZE UMOWA ETAT p.o. sekretarza sądowego

Dyrektor Sądu Rejonowego w Szamotułach
ogłasza konkurs nr A -l 10-5/19 wolne stanowisko (cały etat)
p.o. sekretarza sądowego
Wymagania
I. Niezbędne
1) wykształcenie min. średnie lub średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny,
2) pełna zdolność do czynności prawnych,
3) nieposzlakowana opinia, wysoki poziom kultury osobistej,
4) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może
być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe),
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6) odporność na stres, komunikatywność,
7) umiejętność samodzielnej i zespołowej pracy,
8) znajomość techniki pracy biurowej w tym biegła znajomość obsługi komputera,
II. Dodatkowe
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) znajomość zagadnień z zakresu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Regulaminu
urzędowania sądów powszechnych,
Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku
1) prace biurowe i kancelaryjne,
2) obsługa systemów informatycznych.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać
1) podanie i CV,
2) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
3) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (zal. 1),
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (zał. 1),
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (zał. 1),
6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zał.2).
Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. (Dz.U.2014.400 t.j.) w sprawie szczegółowego
trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu (praktyczne sprawdzenie
umiejętności) wraz z podaniem miejsca, terminu oraz zasad przeprowadzenia drugiego etapu
zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szamotułach
www.szamotu 1 y.sr.gov.pI oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze Sądu
Rejonowego w Szamotułach w terminie do dnia 14 stycznia 2020 r.
Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
ul. Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły
lub złożyć bezpośrednio
w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Szamotułach
pokój 406 - z podaniem oznaczenia konkursu,
w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.
UWAGA! Przy składaniu dokumentów proszę załączyć oświadczenia (za ł.l), zgodę (zał.2)
oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. 3).

 

A-110-5-19 ogłoszenie o konkursie z zał.1,2,3

A-110-5-19 zawiad. o wynikach I etapu konkursu

A-110-5-19 zawiad. o wynikach II et. konkursu

A-110-5/19 zawiadomienie o wynikach konkursu /PDF - 104KB/