Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I NS 492/19

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje iż postanowieniem z dnia 29.11.2019 r. wydanym w sprawie I Ns 492/19 ustanowił dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców wierzyciela Adama Miężała kuratora w osobie Natalii Lewandowskiej oraz zezwolił wnioskodawcom - Piotrowi Młynarskiemu i Jolancie Młynarskiej - na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) tytułem wymagalnego zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży nieruchomości zawartej w dniu 7 maja 2015 r. Rep. A 2204/2015, przed Notariuszem Ewą Ludwiczak - W inter w jej kancelarii notarialnej w Szamotułach, na rzecz Adama Franciszka Miężała z terminem płatności do dnia 30 czerwca 2019 r. która to kwota podlega wydaniu z depozytu sądowego spadkobiercom Adama Franciszka Miężała pod warunkiem wykazania ich uprawnień do dziedziczenia po wierzycielu oraz zezwolił na składanie do depozytu sądowego przyszłych świadczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży nieruchomości zawartej w dniu 7 maja 2015 r. Rep. A 2204/2015, przed Notariuszem Ewą Ludwiczak - W inter w jej kancelarii notarialnej w Szamotułach w łącznej kwocie 56.700 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych), w dacie ich wymagalności, tj.

   - kwotę 10.000 zł do dnia 31.12.2019r.;

   - kwotę 10.000 zł do dnia 30.06.2020r.;

   - kwotę 10.000 zł do dnia 31.12.2020r.;

   - kwotę 10.000 zł do dnia 30.06 2021r.;

   - kwotę 10.000 zł do dnia 31.12.2021r.;

   - kwotę 10.000 zł do dnia 30.06.2022r.;

   które to kwoty podlegają wydaniu z depozytu sądowego spadkobiercom Adama Franciszka Miężała pod warunkiem wykazania ich uprawnień do dziedziczenia po wierzycielu.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.01.2020
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie I NS 391/19

  • Treść Ogłoszenia:

   "Sąd Rejonowy w Szamo1ułach informuje, iż postanowieniem z dnia 29.11.2019 r. wydanym w sprawie I Ns 391/19 ustanowił dla nieznane z miejsca pobytu wierzycielki Janiny Gielniak kuratora w osobie Romany Herrmannn oraz zezwolił wnioskodawcy Województwu Wielkoposkiemu na złożenie do depozytu sadowego kwoty 86.293 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy zł) tytułem zwolnienia z obowiązku zapłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz wnioskodawcy, na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VII.7570.970.2018.17 z dnia 29 marca 2019 r. prawa własności działki nr 138/3 o pow. 0.3505 ha, obręb 0021 - Stróżki, gm. Wronki, powiat szamotulski, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1A/00041568/7, która to kwota podlega wydaniu z depozytu sądowego wierzycielce bez żadnych warunków."

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.01.2020
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie I C 241/19

  • Treść Ogłoszenia:

   "Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że zarządzeniem z 6 grudnia 2019 r. dla pozwanego Sławomira Wosińskiego, syna Krystyny i Mariana, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałego w Szamotułach, ul. Sprinterska 17 ustanowiono kuratora w osobie Tomasza Rybskiego, ul. prof. Jana Kozłowskiego 27b/8, 62-064 Plewiska w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Szamotułach pod sygnaturą I C 241/19 z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski spółka akcyjna w Warszawie o zapłatę.”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.01.2020
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie I NS 827/19

  • Treść Ogłoszenia:

   „Sąd Rejonowy w Szamotułach zawiadam, że postanowieniem z dnia 9 stycznia 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. I Ns 827/19 zezwolono wnioskodawcy ENEA Operator sp. z o.o. w Poznaniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.122 zł (dwa tysiące sto dwadzieścia dwa zł) tytułem zwolnienia z obowiązku zapłaty odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Szamotulskiego z dnia 24 kwietnia 2019r. nr GN.6821.19.3.2018 utrzymanej w mocy przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzją z dnia 21 sierpnia 2019r., znak SN- 111.7534.50.2019.2 należnej wierzycielce Mirosławie Paluch za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Obelzankach, gm. Wronki, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 107/5, 107/6, 107/7 dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgi wieczyste o numerze PO1A/00066914/9 i PO1A/00044113/4. która to kwota podlega wydaniu z depozytu sądowego wierzycielowi na jego wniosek. Sąd wzywa wierzycielkę do odbioru z depozytu sądowego kwoty 2.122 zl” ;

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.01.2019
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie I NS 541/19

  • Treść Ogłoszenia:

   „Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że zarządzeniem z 24 października 2019 r. dla uczestnika Andrzeja Samolika, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałego w Poznaniu, ul. Stanisława Małachowskiego 9/6 wyznaczono kuratora w osobie kuratora w osobie Tomasza Rybskiego, ul. prof. Jana Kozłowskiego 27b/8, 62-064 Plewiska w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Szamotułach pod sygnaturą I Ns 541/19 z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 23-27 we Wronkach o stwierdzenie nabycia spadku po Ignacym Samoliku, zmarłym 18 sierpnia 2004r."

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.01.2020
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie I NS 436/19

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że postanowieniem z dnia 16 grudnia 2019 r. wydanym w sprawie I Ns 436/19 zezwolił wnioskodawcom Marii Wasilewskiej - Nizińskiej, Michałowi Matysiakowi, Wiesławowi Matysiakowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty odpowiadającej 11/72 części ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Szamotułach przy ul. Poznańskiej 14, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o numerze 2591 i powierzchni 0,0973 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO IA /00031345/5, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości z zastrzeżeniem, ze kwota ta ma być wydana z depozytu uczestnikowi Bogumiłowi Rzucidło (pesel 65013001077) lub jego następcom prawnym po wykazaniu następstwa prawnego oraz informuje, ze dla reprezentacji uczestnika Bogumiła Rzucidło ustanowiono kuratora w osobie Tomasza Rybskiego.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.01.2020
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie I NS 674/18

  • Treść Ogłoszenia:

   W Sądzie Rejonowym w Szamotułach Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 674/18, z wniosku Violetty Bugaj toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Woźniaku, zmarłym najpóźniej dnia 17 lipca 2018 r. (data znalezienia zwłok) w miejscowości Grobia, ostatnio stałe zamieszkałym w miejscowości Grobia. Majątek pozostały po spadkodawcy nie jest znany. Wzywa się spadkobierców Józefa Woźniaka, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.01.2020
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie I NS 785/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny, prowadzący sprawę o sygn. akt I Ns 785/18 z wniosku Leokadii Grafki o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Grafce,zmarłym 8 czerwca 1960 r. we Wronkach, ostatnio stale zamieszkałym we Wronkach, wzywa wszystkich spadkobierców ww., aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, zgłosili i udowodnili nabycie spadku w Sądzie Rejonowym w Szamotułach Al. 1 Maja 5a. wskazując sygnaturę sprawy, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku. Skład spadku nie został ustalony.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.01.2020
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie I NS 540/19

  • Treść Ogłoszenia:

   „Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że w sprawie I Ns 540/19 toczy się postępowanie z wniosku z wniosku Zbigniewa Rodziewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Rodziewiczu, synu Heleny i Józefa, urodzonym 15 listopada 1908r. w Białołazach, zmarłym 1 września I992r. w Międzychodzie, ostatnio stale zamieszkałym w Międzychodzie. Sądowi nie jest znany pozostały po spadkodawcy majątek, wnioskodawca wskazuje na mieszkanie w Międzychodzie oraz oszczędności. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Kazimierza Rodziewicza (lub ich następców prawnych), aby zgłosili się w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.01.2020
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie I NS 780/18

  • Treść Ogłoszenia:

   „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale I Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 780/18, w toczącym się postępowaniu z wniosku ENEA Operator. Sp. z o.o. o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego w dniu 11-10-2019 r. wydano postanowienie, zgodnie z którym referendarz sądowy zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.840,50 zł tytułem odszkodowania ustalonego przez Starostę Szamotulskiego decyzją z 11-06- 2018 r. nr GN. 6821. 7.2017 należnego następcom prawnym zmarłego Władysława Gęzikiewicza z tytułu szkód oraz zmniejszenia wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr 215/4, obręb Gaj Mały, zapisanej w księdze wieczystej nr POIA/00007169/0; depozyt zostanie wydany wierzycielowi po wykazaniu aktem notarialnym, prawomocnym orzeczeniem sądu lub innym dokumentem przysługującego mu prawa do odszkodowania lub jego części. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w! Poznaniu Wydział I Cywilny wzywa uprawnionego(-ych) do podjęcia depozytu w terminie 10 lat i poucza, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionego(-ych) we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa. ”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   23.01.2020
  • Dokumentacja:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych