Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I NS 252/18

  • Treść Ogłoszenia:

   W Sądzie Rejonowym w Szamotułach Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 252/18. z wniosku Skarbu Państwa - Zakładu Karnego we Wronkach przy uczestnictwie Agaty Oczkoś, Aleksandry Kłeczek, Łukasza Oczkoś, Moniki Oczkoś, Martyny Oczkoś, Mikołaja Powchowicz toczy się sprawa, w której Referendarz Sądowy zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8090,04 zł (osiem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych cztery grosze) obejmującej zwrot środków pieniężnych pozostawionych przez zmarłego Michała Stanisława Oczkoś na koncie depozytowym wnioskodawcy, przy czym kwota ta będzie wydana spadkobiercom Michała Stanisława Oczkoś po wykazaniu przez nich nabycia spadku po niego.Wzywa się wszystkich zainteresowanych - spadkobierców Michała Stanisława Oczkoś, syna Stanisława i Jolanty - aby w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Szamotułach w celu odbioru depozytu.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   21.12.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 252/18 /PDF - 36kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I NS 599/18

  • Treść Ogłoszenia:

   OGŁOSZENIE
   Sąd Rejonowy w Szamotułach. Wydział I Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie w dniu 4.10.2018 r. w sprawie o sygn. I Ns 599/18 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku pozostawionego przez Andrzeja Dariusza Sulżyckiego (pesel: 63082609392) zmarłego dnia 30.06.2012 r. w Śmiglu ostatnio stale zamieszkałym w Sędzinku.Osoby wskazane w treści art. 637 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych łub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   27.11.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 599/18 /PDF - 36kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 582/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Szamotułach Wydział I Cywilny, postanowieniem z dnia 15 października 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 582/18 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w Szamotułach na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 1297.31 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści jeden groszy) - należności dla biegłego Tadeusza Gibowskiego za sporządzenie opinii przyznanej w sprawie I Ns 953/15 toczącej się przed Sądem Rejonowym w Szamotułach, którą to kwotę wypłacić spadkobiercom Tadeusza Gibowskiego na ich wniosek, pod warunkiem wykazania przez nich swego uprawnienia stwierdzeniem nabycia spadku po Tadeuszu Gibowskim Wzywa się wszystkich zainteresowanych - spadkobierców Tadeusza Gibowskiego, syna Romana, Marty - aby w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w' Szamotułach w celu odbioru depozytu.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   02.11.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 582/18 /PDF - 148/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 199/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach, W ydział 1 Cywilny zawiadamia, że z wniosku Eweliny Pigli (Ewelina Pigla) pod sygn. akt I Ns 199/18/7 toczy się w tutejszym Sądzie postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej w Obrzycku przy ul. Kuźnice 11. gmina Obrzycko, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 221, o powierzchni 0.322 ha. dla której prowadzona była przez Sad Rejonowy w Szamotułach zamknięta księga wieczysta: Kw. Nr Obrzycko tom VI k. 129. a której właścicielem według treści ww. księgi był Stanisław Wojciechowski.

   W związku z powyższym, Sąd w zyw a osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu Rejonowego w Szamotułach i wykazały przysługujące im prawa do opisanej wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono wykazane.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.10.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 199/18 /PDF - 419/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 731/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach, W ydział I Cywilny zawiadamia, że postanow ieniem wydanym w dniu 29.10.2018 r. w sprawie I N s 7 3 1 /1 8 /2 Sąd postanow ił sporządzić spis inwentarza spadku po Antonim Bogdanie Siciarzu, zm arłym w dniu 11.11.2014 r., ostatnio stale zamieszkałym pod adresem: ul. D ługa 17A, 64-500 Szamotuły.

   Każdy, kto upraw dopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testam entu lub wierzycielem mającym pisemny dow ód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedm ioty należące do spadku, przedm ioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.10.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 731/18 /PDF - 322/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 533/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach, Wydział I Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie w dniu 24.08.2018 r. w sprawie o sygn. I Ns 533/18 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku pozostawionego przez Ireneusza Tomkowiaka zmarłego w dniu 15.06.2015r. (PESEL: 61080108776), ostatnio stale zamieszkałego pod adresem 64-520 Obrzycko, ul.Wroniecka  7A /1.

   Osoby wskazane w treści art. 637 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. ”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.10.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 533/18 /PDF - 443KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 557/18

  • Treść Ogłoszenia:

   „Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że w sprawie I Ns 557/18 toczy się postępowanie z Danuty Profaski o stwierdzenie nabycia spadku po Eugeniuszu Kucharzewskim, zmarłym 9 grudnia 2017 r., ostatnio stale zamieszkałym w Łężeczkach i wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. W skład spadku mogą wchodzić kwoty pieniężne.”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.10.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 557/18 /PDF - 295KB/

 • Zarządzenie w sprawie I Ns 189/18/1

  • Treść Ogłoszenia:

   Z A R Z Ą D Z E N I E
   Dnia 15 czerwca 2018 r.
   Sędzia Sąd Rejonowy w Szamotułach Magdalena Lijewska
   po rozpoznaniu w dniu 15.06.2018 r. w Szamotułach
   na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Haliny Skorupińskiej — Kruszyńskiej przy udziale Wierzytelności Glob sp. z o. o. we Wrocławiu, Małgorzaty Kinloy, Sławomira Kruszyńskiego o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia spadkowego po Józefie Kruszyńskim
   z a r z ą d z a :
   1. na podstawie art. 143 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc ustanowić dla uczestnika Małgorzaty
   Kinloy, ostatnio zamieszkałej Poznaniu, której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w
   osobie adw. Wojciecha Tarki prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Szamotułach przy
   ul. Dworcowej 17;
   2. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku i na stronie internetowej Sądu,
   Urzędzie Miasta Poznania — na okres jednego 14 dni,
   3. skuteczność podjętych przez kuratora czynności uzależnić od upływu terminu 14 dni od
   ogłoszenia.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   18.06.2018
  • Dokumentacja:

   Zarządzenie w sprawie I NS 189/18/1  /PDF - 404KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I C 2510/17

  06-07-2018

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że zarządzeniem z dnia 10 stycznia 2018 r. ustanowił dla pozwanej Judyty Angeliki Gawrońskiej, córki Krystyny i Marka, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałej w Rokietnicy, ul. Szamotulska 28 kuratora w osobie Natalii Bereszyńskiej - Brzyckiej - pracownika Sądu Rejonowego w Szamotułach w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Szamotułach pod sygnaturą I C 2510/17 z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w w Krakowie o zapłatę.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   04.06.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I C 2510/17 /PDF - 23KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 57/18

  09-07-2018

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 6 lutego 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 57/18 zezwolił wnioskodawcy ENEA Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 344,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery złote) – należności dla właścicieli nieruchomości położonej w obrębie Dormowo, gmina Międzychód, stanowiącej działkę o numerze 206, zapisanej w księdze wieczystej KW PO2A/00005835/3 z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości w wyniku założenia i przeprowadzenia dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Międzychód – Zaniemyśl przyznanego decyzją Starosty Międzychodzkiego z dnia 4 grudnia 2017r. GN-gn.6852.2017, którą to kwotę należy wypłacić następcom prawnym nieżyjących właścicieli nieruchomości Anny Ratajczak i Władysława Ratajczak, pod warunkiem wykazania przez nich prawa własności opisanej nieruchomości. Sąd wzywa wszystkich uprawnionych do odbioru powyższego depozytu oraz informuje, że dla reprezentacji następców prawnych wierzycieli Anny Ratajczak i Władysława Ratajczaka ustanowiono kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Szamotułach Natalii Bereszyńskiej – Brzyckiej.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   04.06.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 57/18 /PDF - 28KB/

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych