Informacje podstawowe

Zamiast długo i kosztownie procesować się w Sądzie,

rozwiąż swój spór przed mediatorem.

Mediacja to rozmowa stron, poza budynkiem sądu, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Odbywa się w neutralnej i przyjaznej atmosferze. Mediacja jest możliwa również, jeśli nie chcesz się spotkać z drugą stroną konfliktu,  jednak potrzebujesz rozwiązania swego problemu.

 W sądzie jedna ze stron przegrywa, druga wygrywa. Porozumienie mediacyjne wypracowane przez strony w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu – to jedna z podstawowych zalet mediacji.

Mediacja jest dobrowolna i bezstronna -  mediator nie staje po żadnej stronie. Jest również neutralny - kwestia tego jak rozwiązać spór należy do stron. Mediacja jest całkowicie poufna, gdyż w spotkaniu mediacyjnym biorą udział tylko zainteresowane strony. Mediator nie zamieszcza nigdzie informacji o przebiegu mediacji.

 Mediator powinien być zaakceptowany przez strony, a każda ze stron ma prawo poprosić o zmianę mediatora. Proces mediacji kieruje się też pewnymi regułami i zasadami. Zostają one ustalone na początku wspólnego posiedzenia i zaakceptowane przez wszystkich uczestników mediacji. Mediator szanuje godność stron i dba, żeby strony odnosiły się do siebie z szacunkiem. W trakcie mediacji rozmawia się o zachowaniu i decyzjach ludzi, a nie ocenia się ludzi.

Mediacja jest pomocna we wszelkich problemach i sporach między ludźmi. Prowadzona jest zarówno w sprawach sądowych (rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, karnych, pracowniczych), jednak skorzystać z niej można również zanim sprawa trafi do Sądu. Wówczas spór można rozwiązać bez prowadzenia procesu. Komunikacja z mediatorem i przeciwnikiem sporu może odbywać się w formie tradycyjnego spotkania, ale może też przebiegać drogą elektroniczną.


Ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez Sąd, ma moc wyroku. W celu udzielenia pełniejszych informacji, mediatorzy pełnią stałe dyżury w siedzibie Sądu Rejonowego w Szamotułach, w pok. 202 na I piętrze. Harmonogram dyżurów znajdziecie Państwo w zakładce: Mediatorzy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Szamotułach

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE

- trwa długu
- pierwsza rozprawa nawet po kilku miesiącach
  od daty wpływu pozwu
- wysokie koszty sądowe (np. wpis sądowy)

- trwa szybko
- mediator ustala ze stronami dogodne terminy spotkań

- jawność postępowania,
- zaognienie konfliktu, relacji stron,
- rozstrzygnięcie sporu przez sąd

- niskie, negocjowalne koszty
- poufność postępowania
- poprawianie relacji
- wypracowanie przez strony satysfakcjonującego
  rozwiązania

- brak możliwości wyboru sędziego

- dowolny wybór mediatora, np. z odpowiednimi
  kwalifikacjami

- ramy czasowe ograniczające czas wypowiedzi
  podczas rozprawy
- czas mediacji strony samodzielnie i wspólnie ustalają

- brak wpływu na wynik

- wygrany/przegrany

- strony mają wpływ na wynik,
- wygrany/wygrany

- relacje po sprawie: niepozytywne - relacje po sprawie: pozytywne


Różnice pomiędzy procesem sądowym, a mediacją

  Proces sądowy Mediacja
Osoba rozstrzygająca sprawę sędzia strony
Uczestnicy sędzia, strony, prokurator, obrońca ławnicy mediator, strony
Jawność z udziałem publiczności bez udziału publiczności
Dwody przeprowadza się na rozprawie nie przeprowadza się postępowania dowodowego
Rezultat orzeczenie korzystne dla jednej ze stron ugoda korzystna dla obu stron