Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 7/20

  • Treść Ogłoszenia:


   P O S T A N OWI E N I E
   Dnia 18 marca 2020r.

   Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział III Rodzinny i Nieletnich

   w składzie: Sędzia Anna Matuszak

   po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2020r. w Szamotułach
   na posiedzeniu niejawnym
   sprawy z urzędu
   przy udziale Honoraty i Zdzisława Lewandowskich
   o zmianę formy graniczenia władzy rodzicielskiej i pozbawienie władzy rodzicielskiej
   postanawia:
   1. Ustanowić kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania
   Honoraty Marii Lewandowskiej urodzonej 15 sierpnia 1975r. w Szamotułach, ostatnio
   zamieszkałej Popowo 26, 64-510 Wronki w osobie adwokat Marty Hałas w celu
   reprezentowania uczestniczki w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej
   2. Postanowienie o ustanowieniu kuratora ogłosić przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i
   stronie internetowej Sądu Rejonowego w' Szamotułach oraz Urzędu Miasta i Gminy we
   Wronkach przez okres jednego miesiąca

  • Wydział:
   III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Data publikacji:
   07.04.2020
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 302/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Sygn. Akt III RC 302/18

   POSTANOWIENIE

   Dnia 24 marca 2020r.

   Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział III Rodzinny i Nieletnich

   w składzie: Sędzia Anna Matuszak

   po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2020r. w Szamotułach

   na posiedzeniu niejawnym

   sprawy z powództwa Błażeja Flaszyńskiego

   przeciwko Magdalenie Fiedorowicz - Flaszyńskiej

   o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej

   postanawia :

   sprostować oczywiste omyłki rachunkowe zawarte w punkcie 3 a i b postanowienia z dnia 10 października 2019r. i w miejsce słów: „-16,25 euro (szesnaście euro i dwadzieścia pięć eurocentów) - 60, 24 zł (sześćdziesiąt złotych i dwadzieścia cztery grosze)” wpisać słowa „ 130,61 zł (sto trzydzieści złotych i sześćdziesiąt jeden groszy j ”

  • Wydział:
   III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Data publikacji:
   27.03.2019
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie III RC 339/19

  • Treść Ogłoszenia:

   Sygnatura akt: III RC 339/19

   POSTANOWIENIE

   Dnia 20 marca 2020 r.

   Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział III Rodzinny i Nieletnich

   w składzie:

   Przewodniczący: Sędzia Jolanta Biniak

   po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2020 r. w Szamotułach

   na posiedzeniu niejawny,

   sprawy z powództwa małoletnich: Oliwiera Leszczyńskiego – Erkmen i Alexandra Leszczyńskiego- Erkmen zastępowanych przez matkę Milenę Leszczyńską

   przeciwko Tubay Erkmen n

   O ALIMENTY

   postanawia:

   1. Ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Tubay Erkmen

   ur. 19.01.1983 r. ostatnio zamieszkałego pod adresem Freuenstrasse 8. 04668 Grimma. Niemcy

   w osobie adwokat Małgorzaty Tarka-Dycfeld prowadzącej Kancelarię Adwokacką

   w Szamotułach ul. Dworcowa 17. w celu reprezentowania pozwanego w sprawie o alimenty

   2. Postanowienie o ustanowieniu kuratora ogłosić przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie

   internetowej Sądu Rejonowego w Szamotułach przez okres jednego miesiąca

   3. Skuteczność doręczenia pozwu do rąk kuratora uzależnić od upływu jednego miesiąca

  • Wydział:
   III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Data publikacji:
   27.03.2020
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie I NS 674/18

  • Treść Ogłoszenia:

   W Sądzie Rejonowym w Szamotułach Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 674/18, z wniosku Violetty Bugaj toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Woźniaku, zmarłym najpóźniej dnia 17 lipca 2018 r. (data znalezienia zwłok) w miejscowości Grobia, ostatnio stałe zamieszkałym w miejscowości Grobia. Majątek pozostały po spadkodawcy nie jest znany. Wzywa się spadkobierców Józefa Woźniaka, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.01.2020
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie I NS 785/18

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny, prowadzący sprawę o sygn. akt I Ns 785/18 z wniosku Leokadii Grafki o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Grafce,zmarłym 8 czerwca 1960 r. we Wronkach, ostatnio stale zamieszkałym we Wronkach, wzywa wszystkich spadkobierców ww., aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, zgłosili i udowodnili nabycie spadku w Sądzie Rejonowym w Szamotułach Al. 1 Maja 5a. wskazując sygnaturę sprawy, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku. Skład spadku nie został ustalony.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.01.2020
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie I NS 540/19

  • Treść Ogłoszenia:

   „Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że w sprawie I Ns 540/19 toczy się postępowanie z wniosku z wniosku Zbigniewa Rodziewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Rodziewiczu, synu Heleny i Józefa, urodzonym 15 listopada 1908r. w Białołazach, zmarłym 1 września I992r. w Międzychodzie, ostatnio stale zamieszkałym w Międzychodzie. Sądowi nie jest znany pozostały po spadkodawcy majątek, wnioskodawca wskazuje na mieszkanie w Międzychodzie oraz oszczędności. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Kazimierza Rodziewicza (lub ich następców prawnych), aby zgłosili się w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.01.2020
  • Dokumentacja:
 • Ogłoszenie w sprawie III Nsm 413/19

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie:

   Przewodniczący: Sędzia Anna Matuszak po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019r. w Szamotułach NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM sprawy z urzędu

   przy uczestnictwie Darii Startek i Tomasza Startek O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ postanawia:

   1. Ustanowić kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania Darii Anny Startek zd. Pawlicka, ur. 14 sierpnia 1990r. w Poznaniu, córki Ilony i Sławomira, ostatnio zamieszkałej we Wronkach ul. Powstańców Wielkopolskich 14 w osobie adwokat Elżbiety Łuczak prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Pniewach ul. Rynek 16 w celu reprezentowania uczestniczki w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej

   2. Postanowienie o ustanowieniu kuratora ogłosić przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach przez okres jednego miesiąca

  • Wydział:
   III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Data publikacji:
   26.09.2019
  • Dokumentacja:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych