Biuro Obsługi Interesantów

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

 

Tel. 61 667 47 00, 61 667 47 01

 

Fax 61 29 20 002

 

e-mail boi@szamotuly.sr.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów :

 

w poniedziałki  od godz. 8.00 do godz. 18.00

 

  • od wtorku do  piątku od godz. 7.45 do godz. 14.45

 

CZYTELNIA AKT

 

Godziny przyjęć interesantów:

 

  • od poniedziałku do piątku w  godzinach  od 8.30 do 14.30

 

Zamówienia na akta spraw sądowych oraz księgi wieczyste realizowane są po uprzednim uzgodnieniu terminu

(osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej ) z pracownikiem BOI.

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW, do którego zadań należy w szczególności :

 

-     udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów teleinformatycznych;

 

-     wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

 

-     wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

 

-     kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;

 

-     udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie
do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

 

-     udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości,
mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

 

-     udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;

 

           a także :

-     informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej
a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;

 

-     udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem;

-     rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia;

-     udzielanie informacji o kosztach sądowych oraz sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;

-     informowanie o przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego
z urzędu;

-     informowanie o sposobie usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie lub posiedzeniu Sądu;

-     udzielanie informacji o terminach rozpoznawanych spraw oraz salach rozpraw,

-     udostępnianie list i wykazów: biegłych sądowych, mediatorów, tłumaczy przysięgłych, kancelarii adwokackich, kancelarii notarialnych, kancelarii radcowskich,
kancelarii komorników sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach, lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności,

-     udzielanie – w miarę możliwości – ogólnych informacji (adres, telefon, e-mail)   dotyczących innych sądów oraz niektórych instytucji pozasądowych (Ministerstwa      Sprawiedliwości,
            Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw         Człowieka, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Rzecznika Praw          Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka,
            Rzecznika Konsumentów, Inspekcji Pracy, Prokuratury i Policji działających w mieście,

-     udostępnianie interesantom akt spraw sądowych oraz ksiąg wieczystych do wglądu w ramach prowadzenia Czytelni Akt

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szamotułach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dawid Wawrzyniak
Dokument z dnia:
2020-03-05
Publikacja w dniu:
2020-03-05
Opis zmiany:
b/d