Biuro Obsługi Interesantów

Sąd Rejonowy
ul. Aleja 1 Maja 5a
64-500 Szamotuły

Parter, pokój 106

(61) 667-47-00

(61) 667-47-01

(61) 292-00-02

Godziny przyjęć interesantów :
w poniedziałki  od godz. 8.00 do godz. 18.00
od wtorku do  piątku od godz. 7.45 do godz. 14.45

CZYTELNIA AKT

Godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku do piątku w  godzinach  od 8.30 do 14.30

Zamówienia na akta spraw sądowych oraz księgi wieczyste realizowane są po uprzednim uzgodnieniu terminu
(osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej ) z pracownikiem BOI.

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW, do którego zadań należy w szczególności:

 • udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów teleinformatycznych;
 • wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 • wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
 • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie
  do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości;
  mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej; poczty elektronicznej a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 • udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem;
 • rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia;
 • udzielanie informacji o kosztach sądowych oraz sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;
 • informowanie o przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;
 • informowanie o sposobie usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie lub posiedzeniu Sądu;
 • udzielanie informacji o terminach rozpoznawanych spraw oraz salach rozpraw;
 • udostępnianie list i wykazów: biegłych sądowych, mediatorów, tłumaczy przysięgłych, kancelarii adwokackich, kancelarii notarialnych, kancelarii radcowskich, kancelarii komorników sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach, lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności;
 • udzielanie – w miarę możliwości – ogólnych informacji (adres, telefon, e-mail) dotyczących innych sądów oraz niektórych instytucji pozasądowych (Ministerstwa Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Konsumentów, Inspekcji Pracy, Prokuratury i Policji działających w mieście;
 • udostępnianie interesantom akt spraw sądowych oraz ksiąg wieczystych do wglądu w ramach prowadzenia Czytelni Akt.