Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 838/17

  • Treść Ogłoszenia:

   W Sądzie Rejonowym w Szamotułach Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 838/17,
   z wniosku Powiatu Międzychodzkiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach
   przy uczestnictwie Marii Pomaska toczy się sprawa, w której Sąd zezwolił na złożenie do
   depozytu sądowego kwoty 371,56 zł obejmującej zwrot środków pieniężnych
   pozostawionych przez zmarłą Annę Kowalewską na koncie depozytowym wnioskodawcy,
   przy czym kwota ta będzie wydana spadkobiercom Anny Kowalewskiej po wykazaniu przez
   nich nabycia spadku po niej.Wzywa się wszystkich zainteresowanych - spadkobierców Anny Kowalewskiej, córkiJózefy i Franciszka - aby w terminie 1 m iesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Szamotułach w celu odbioru depozytu.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   04.01.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 838/17 /PDF - 376kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 836/17

  • Treść Ogłoszenia:

   W Sądzie Rejonowym w Szamotułach Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 836/17,
   z wniosku Powiatu M iędzychodzkiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach
   przy uczestnictwie Urszuli Owsian toczy się sprawa, w której Sąd zezwolił na złożenie do
   depozytu sądowego kwoty 510,79 zł obejmującej zwrot środków pieniężnych
   pozostawionych przez zmarłą Martę Polańską na koncie depozytowym wnioskodawcy, przy
   czym kwota ta będzie wydana spadkobiercom M arty Polańskiej po wykazaniu przez nich
   nabycia spadku po nim.Wzywa się wszystkich zainteresowanych - spadkobierców Marty Polańskiej, córki Anny i Włodzimierza - aby w terminie 1 m iesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Szamotułach w celu odbioru depozytu.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   04.01.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 836/17 /PDF - 378KB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 834/17

  • Treść Ogłoszenia:

   W Sądzie Rejonowym w Szamotułach Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 834/17,
   z wniosku Powiatu Międzychodzkiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach
   przy uczestnictwie M irosława Dorożały toczy się sprawa, w której Sąd zezwolił na złożenie
   do depozytu sądowego kwoty 360,10 zł obejmującej zwrot środków pieniężnych
   pozostawionych przez zmarłego Henryka Dorożałę na koncie depozytowym wnioskodawcy,
   przy czym kwota ta będzie wydana spadkobiercom Henryka Dorożały po wykazaniu przez
   nich nabycia spadku po nim.Wzywa się wszystkich zainteresowanych - spadkobierców Henryka Dorożały (Henryk Dorożała, syn Anny i Nikodema) - aby w term inie 1 miesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Szamotułach w celu odbioru depozytu.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   04.01.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 834/17 /PDF - 380kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 832/17

  • Treść Ogłoszenia:

   W Sądzie Rejonowym w Szamotułach Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 832/17,
   z wniosku Powiatu Międzychodzkiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach
   przy uczestnictwie Katarzyny Wolnej toczy się sprawa, w której Sąd zezwolił na złożenie do
   depozytu sądowego kwoty 1463,31 zł obejmującej zwrot środków pieniężnych pozostawionych przez zmarłego Jana M yszyńskiego na koncie depozytowym wnioskodawcy,przy czym kwota ta będzie wydana spadkobiercom Jana Myszyńskiego po wykazaniu przez nich nabycia spadku po nim.Wzywa się wszystkich zainteresowanych - spadkobierców Jana M yszyńskiego, syna Marianny i Michała - aby w terminie 1 m iesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Szamotułach w celu odbioru depozytu.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   04.01.2018
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 832/17 /PDF - 380kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 839/17

  • Treść Ogłoszenia:

   W Sądzie Rejonowym w Szamotułach W ydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 839/17, z wniosku
   Powiatu Międzychodzkiego - Dyrektora Domu Pom ocy Społecznej w Łężeczkach przy uczestnictwie Małgorzaty W alawander toczy się sprawa, w której Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 125,88 zł obejmującej zwrot środków pieniężnych pozostawionych przez zm arłą Irenę Kobyłecką na koncie depozytowym wnioskodawcy, przy czym kwota ta będzie wydana spadkobiercom IrenyKobyłeckiej po wykazaniu przez nich nabycia spadku po niej.
   W zyw a się wszystkich zainteresowanych - spadkobierców Ireny Kobyłeckiej - aby w term inie 1 miesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Szamotułach w celu odbioru depozytu.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   29.12.2017
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 839/17 /PDF - 358kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 837/17

  • Treść Ogłoszenia:

   W Sądzie Rejonowym w Szamotułach W ydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 835/17, z wniosku
   Powiatu M iędzychodzkiego - Dyrektora Domu Pom ocy Społecznej w Łężeczkach przy uczestnictwie Aleksandry Andrzejak toczy się sprawa, w której Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 381 zł obejmującej zwrot środków pieniężnych pozostawionych przez zm arłą Joannę Sulską na koncie depozytowym wnioskodawcy, przy czym kwota ta będzie wydana spadkobiercom Joanny Sulskiej po wykazaniu przez nich nabycia spadku po niej. W zywa się wszystkich zainteresowanych - spadkobierców Joanny Sulskiej - aby w term inie 1 miesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Szamotułach w celu odbioru depozytu.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   29.12.2017
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 837/17 /PDF - 320kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 831/17

  • Treść Ogłoszenia:

   W Sądzie Rejonowym w Szamotułach W ydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 831/17, z wniosku
   Powiatu Międzychodzkiego - Dyrektora Domu Pom ocy Społecznej w Łężeczkach przy uczestnictwie Urszuli W aw rzyniak toczy się sprawa, w której Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 125,15 zł obejmującej zwrot środków pieniężnych pozostawionych przez zm arłą Apolonię Kowalczewską na koncie depozytowym w nioskodawcy, przy czym kwota ta będzie wydana spadkobiercom Apolonii Kowalczewskiej po wykazaniu przez nich nabycia spadku po niej.Wzywa się wszystkich zainteresowanych - spadkobierców Apolonii Kowalczewskiej - aby w term inie 1m iesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Szam otułach w celu odbioru depozytu.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   29.12.2017
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 831/17 /PDF - 319kB/

 • Postanowienie w sprawie I Ns 260/17

  • Treść Ogłoszenia:

   P O S T A N O W I E N I E
   Szamotuły, dnia 28 listopada 2017 r.
   Sąd Rejonowy w Szamotułach I Wydział Cywilny w następującym składzie:
   Przewodniczący SSR Maria Szatkowska-Świderska
   Protokolant sekretarz sądowy Jakub Lis
   po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2017 r. w Szamotułach
   na posiedzeniu jawnym sprawy
   z wniosku Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z/s w
   Warszawie - rep. przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
   przy udziale Joanny Kaniewskiej, Pawła Kaniewskiego, Tomasza
   Kaniewskiego, Elżbiety Domagały
   o sporządzenie spisu inwentarza po Zdzisławie Kaniewskim zm.
   15.10.2015r.
   1. Sporządzić spis inwentarza po spadkodawcy Zdzisławie Tadeuszu Kaniewskim,
   synu Tadeusza i Elżbiety, zmarłym dnia 15 października 2015 roku w Bytyniu,
   ostatnio stale zamieszkałym w Bytyniu.
   2. Wykonanie punktu 1. zlecić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym
   w Szamotułach Rafałowi Szulc.
   3. Wnioskodawca i uczestnicy postępowania ponoszą koszty związane ze swoim
   udziałem w sprawie.
   Imię i nazwisko spadkodawcy: Zdzisław Tadeusz Kaniewski
   Nr PESEL spadkodawcy: 55051807977
   Data śmierci spadkodawcy: 15 października 2015 toku
   Adres ostatniego miejsca zameldowania: ul. Świętego Czesława 3b /l8, 61-582 Poznań


  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   28.12.2017
  • Dokumentacja:

   Postanowienie w sprawie I Ns 260/17 /PDF - 528kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 835/17

  • Treść Ogłoszenia:

   W Sądzie Rejonowym w Szamotułach W ydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 835/17, z wniosku
   Powiatu Międzychodzkiego - Dyrektora Domu Pom ocy Społecznej w Łężeczkach przy uczestnictwie Włodzimierza Styperka toczy się sprawa, w której Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.259,43 zł obejmującej zwrot środków pieniężnych pozostawionych przez zm arłą Sabinę Czajkę na koncie depozytowym wnioskodawcy, przy czym kwota ta będzie wydana spadkobiercom Sabiny Czajki po wykazaniu przez nich nabycia spadku po nim. W zywa się wszystkich zainteresowanych - spadkobierców Sabiny Czajki - aby w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Szamotułach w celu odbioru depozytu.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   28.12.2017
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 835/17 /PDF - 320kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 833/17

  • Treść Ogłoszenia:

   W Sądzie Rejonowym w Szamotułach Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 833/17, z wniosku
   Powiatu Międzychodzkiego - Dyrektora Domu Pom ocy Społecznej w Łężeczkach przy uczestnictwie Przemysława Graffundera toczy się sprawa, w której Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 245,49 zł obejmującej zwrot środków pieniężnych pozostawionych przez zm arłego Eugeniusza Graffundera na koncie depozytowym wnioskodawcy, przy czym kwota ta będzie wydana spadkobiercom Eugeniusza Graffundera po wykazaniu przez nich nabycia spadku po nim.Wzywa się wszystkich zainteresowanych - spadkobierców Eugeniusza Graffundera - aby w terminie 1 m iesiąca od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Szamotułach w celu odbioru depozytu.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   28.12.2017
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 833/17 /PDF - 321kB/

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych