Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 642/17

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, że w sprawie I Ns 642/17 toczy się postępowanie
   z wniosku Marioli Konic o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Dondajewskiej,
   zmarłej dnia 16 lipca 2017r., ostatnio stale zamieszkałej w Stobnicku i wzywa wszystkich
   zainteresowanych,w szczególności spadkobierców aby w ciągu trzech miesięcy od dnia
   ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie
   mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Skład spadku nie jest
   znany.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   16.11.2017
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 642/17 /PDF - 24kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 468/17

  30-11-2017

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach informuje, iż postanowieniem z dnia 19.10.2017r. wydanym w
   sprawie I Ns 468/17 ustanowił dla nieznanej z miejsca pobytu wierzycielki Ewy Sowy kuratora w
   osobie adw. W ojciecha Tarki oraz zezwolił wnioskodawcy - W ojewództwu W ielkopolskiemu - na
   złożenie do depozytu sądowego kwoty 19,91 zł (dziewiętnaście i 91/100 złotych) tytułem zwolnienia z obowiązku zapłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz wnioskodawcy, na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 14/2015, sygn. IR-III.7820.9.2015.9 z dnia 30.09.2015r. prawa własności działki nr 516/11 o pow. 0.0055 ha, obręb Mierzy-Drzewce, zapisanej w księdze wieczystej nr P 02A /00000183/2, która to kwota podlega wydaniu z depozytu sądowego wierzycielce bez żadnych warunków. Sąd Rejonowy w Szamotułach wzywa wierzycielkę oznaczoną powyższym postanowieniem do odbioru depozytu złożonego w wykonaniu tego postanowienia.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   30.10.2017
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 468/17 /PDF - 424kB/

 • Ogłoszenie w sprawie I NS 412/17

  • Treść Ogłoszenia:

   Sąd Rejonowy w Szamotułach, Wydział I Cywilny zawiadamia, że z wniosku Bohdana Lurki (Bohdan Lurka) pod sygn. akt I Ns 412/17/7 toczy się w tutejszym Sądzie postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej w Szamotułach przy ul. Kościelnej 15. stanowiącej działkę o numerze ewidencymym 2729. o powierzchni 284 m~. dla której prowadzona była przez Sad Rejonowy w Szamotułach zamknięta księga wieczysta: Kw. Nr Szamotuły tom XII k. 234. a której właścicielem według treści ww. księgi był Górnik Marcin Lurka (ur. 21.08.1945 r. w Szamotułach). W związku z powyższym, Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu Rejonowego w Szamotułach i wykazały przysługujące im prawa do opisanej wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono wykazane.

  • Wydział:
   I Wydział Cywilny
  • Data publikacji:
   01.09.2017
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie w sprawie I Ns 412/17 /PDF - 384kB/

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych